Политика за защита на личните данни

Content

Роберт Бош ЕООД (наричан по-нататък "Bosch") уважава поверителността на личните ви данни

Защитата на вашите лични данни през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

Администратор на лични данни

Роберт Бош ЕООД е администраторът, отговорен за обработването на личните ви данни.

Нашите данни за контакт са, както следва:

Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София

contact@bg.bosch.com

Събиране, обработка и използване на лични данни

Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, напр.: имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни по договора, счетоводни данни и данни за плащанията, които са израз на самоличността на лицето.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, само когато има законово основание за това или вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съот-ветния контекст, напр. в рамките на регистрация за участие в събитие.

Обработвани категории данни

Обработват се следните категории лични данни:

• Комуникационни данни (име, телефон, имейл адрес, адрес на фирмата)

Цели на обработката и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, наети от нас, обработваме вашите лични данни за следните цели на обработка:

Предоставяне на оферти за услуги и продукти (Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директен маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).

Провеждане на игри с награди и на промоции с отстъпки в съответствие с условията за игри с награди и на промоции с отстъпки (Правно основание: изпълнение на договор).

Изпращане на информационен бюлетин по имейл до нашите бизнес партньори (Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директен маркетинг).

Контакт по телефона по различни бизнес теми като панаири, кампании и др. (Правно основание: изпълнение на договор, легитимен интерес за управление на бизнес взаимоотношенията).

Проучвания на продукти или клиенти, извършвани по имейл и/или телефон (Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за подобряване на нашето ниво на обслужване).

Забележка: Ако назначим организация за проучване на пазара за целите на опредлени проучвания, тази организация ще действа само въз основа на нашето задание и ще следва нашите указания.

Опазване и защита на правата ни (Правно основание: Обоснован интерес от наша страна за опазване и защита на нашите права).

Игри с награди и акции с отстъпки

Ако участвате в някоя от нашите игри с награди или в акция с отстъпки, ние използваме данните ви, за да Ви информираме за спечелена награда и за реклама на нашите продукти, в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласието ви. Повече информация за игрите с награди и акциите с отстъпки ще намерите в съответните условия за участие.

Трансфер на данни

Трансфер на данни към други администратори

Принципно вашите лични данни се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на даден договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме легитимен интерес от прехвърлянето, или когато сте дали вашето съгласие.

Трети страни могат да бъдат и други компании от група Bosch. Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори, ако сме задължени да го направим поради законови разпоредби или подлежащи на изпълнение административни или съдебни разпореждания.

Доставчици на услуги

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи като продажбени и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други компании от група Бош.

Срок на съхранение на личните данни

По принцип ние съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем посочените цели на обработката на лични данни или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор).

Във всички останали случаи изтриваме вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. длъжни сме да пазим документи от типа на договори и фактури за определен период от време поради сроковете на съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство).

Инфобюлетин

В случай, че не желаете да получавате в бъдеще инфобюлетини, можете да прекратите абонамента по всяко време, като изпратите имейл на Bosch представителите.

Потребителски права

За да приложите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел "Контакти". При това ви молим да се уверите, че е осигурена недвусмислена идентификация на вашата личност.

Право на информация и достъп:

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните ви данни, обработвани от нас.

Право на корекция и заличаване:

Имате право да получите от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до вас, без неоправдано отлагане. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да поискате от нас допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Това не се отнася за данни, които са необходими за данъчно облагане или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен период на задържане. Ако обаче достъпът до такива данни не се изиска, обработката му е ограничена (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:

Имате право да изискате - доколкото са спазени законовите изисквания - да ограничите обработката на данните си.

Възражение срещу обработката на данни:

Имате право да възразявате срещу обработката на данни от нас по всяко време. Вече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем спазването на законовите изисквания, за да предоставим доказуеми причини за по-нататъшната обработка, които са извън вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Възражение срещу директния маркетинг:

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението ви и използването на данните ви в рамките на текуща кампания.

Възражение срещу обработването на данни въз основа на правното основание за "обоснован интерес":

Освен това имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, ако то е базирано на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим - в съответствие със законовите изисквания - убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над вашите права.

Преносимост на данните:

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба пред надзорен орган:

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Такъв е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Email: kzld@cpdp.bg

Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност и да защитим вашите данни, които се администрират от нас, особено от рисковете от неволно или незаконно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неоторизиран достъп. Нашите мерки за сигурност, в съответствие с технологичния прогрес, непрекъснато се подобряват.

Промени в Политиката за личните данни

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно политиката за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на политиката за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна.

Контакт

Ако искате да се свържете с нас, моля, можете да използвате адреса, посочен в раздела "Администратор на данни".

За да упражните Вашите права и за да съобщите за инцидент със защита на данните, моля, използвайте следния линк:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

За предложения и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, препоръчваме да се свържете с корпоративното длъжностно лице за защита на данните на Група Бош:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

или

изпратете имейл на адрес: DPO@bosch.com .

В сила от: 06.07.2019