Политика за защита на личните данни

Content

Роберт Бош ЕООД, (наричан по-нататък "Bosch" или "Ние" или "Нас"), се радва на посещението ви в нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти") и интереса ви към нашата компания и нашите продукти.

Роберт Бош ЕООД уважава поверителността на личните ви данни.

Защитата на личната ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението ви в нашите онлайн оферти, поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

Администратор на лични данни

Роберт Бош ЕООД е администраторът, отговорен за обработването на личните ви данни; изключенията са посочени в това съобщение за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са, както следва: Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София

contact@bg.bosch.com

Събиране, обработка и използване на лични данни

Обработвани категории данни

Обработват се следните категории лични данни:

• Комуникационни данни (например име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)

• Идентификационни данни на договора (например договорни взаимоотношения, продуктови или юри-дически интереси)

• История на клиента

• Договорни счетоводни и разплащателни данни

• Данни за транзакциите

Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, напр.: имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни по договора, счетоводни данни и данни за плащанията, които са израз на самоличността на лицето.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси), само когато има законово основание за това или вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съот-ветния контекст, напр. в рамките на регистрацията.

Цели на обработката и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, наети от нас, обработваме вашите лични данни за следните цели на обработка:

– Предоставяне на онлайн оферти (Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).

– За идентифициране на прекъсвания/смущения и по съображения за сигурност (Правни основания: Изпълнение на правните ни задължения в сферата на сигурността на личните данни и обоснован интерес за отстраняване на прекъсвания/смущения и за сигурността на нашите оферти).

– Самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие изразено съгласие (Правни основания: изразено съгласие / обоснован интерес от страна на нас за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).

– Проучвания на продукти или клиенти, извършвани по имейл и/или телефон в случай, че изрично сте се съгласили с това (Правно основание: изразено съгласие). Забележка: Ако назначим организация за проучване на пазара за целите на опредлени проучвания, тази организация ще действа само въз основа на нашето задание и ще следва нашите указания.

– Провеждане на игри с награди и на промоции с отстъпки в съответствие с условията за игри с награди и на промоции с отстъпки (Правно основание: изпълнение на договор).

– Изпращане на информационен бюлетин по имейл или SMS / МMS бюлетин със съгласието на получателя (Правно основание: изразено съгласие).

– Опазване и защита на правата ни (Правно основание: Обоснован интерес от наша страна за опазване и защита на правата ни).

Регистрация

Ако желаете да ползвате/да получите достъп до услуги, които изискват сключване на договор, ние ще Ви помолим да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за оформянето и изпълнението на договора (напр. име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, данни за предпочитания начин на плащане и за титуляра на сметката) както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа. Задължителните данни са маркирани с *.

Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, вашият браузър предава определена информация, която съхраняваме в така наречените лог файлове.

Ние запазваме лог файловете за кратко време, само за да идентифицираме смущенията и от съображения за сигурност (напр. за да изясним опитите за атака) и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи.

Лог файловете се използват и за целите на анализа (без или с непълен IP адрес); повече детайли ще намерите в раздела „Уеб анализ“.

В лог файловете се съхранява по-специално следната информация:

- IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното уст-ройство, използвано за достъп до онлайн офертите;

- интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (т. нар. URL адрес за произход или препращане);

- име на доставчика на услуги, използван за достъп до онлайн офертите;

- име на заредените файлове или информация;

- дата и час, както и продължителност на престоя в сайта;

- количество прехвърлени данни;

- операционна система и информация за използвания интернет браузър, включително за инсталираните добавки (напр. Flash Player);

- код на статуса на http (напр. "Успешно търсене" или "Търсеният файл не е намерен").

Достъп за деца

Тази система и Онлайн оферта не е предназначена за деца под 16 годишна възраст.

Прехвърляне на данни

Прехвърляне на данни към други администратори

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на даден договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме легитимен интерес от прехвърлянето, или когато вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела "Цел на обработката и правните основания". Трети страни могат да бъдат и други компании от група Bosch. Кога данните се предават на трети страни въз основа на обоснован интерес е обяснено в настоящата политика за защита на личните данни.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори, ако сме задължени да го направим поради законови разпоредби или подлежащи на изпълне-ние административни или съдебни разпореждания.

Моля, запознайте се с раздела "Цели на обработката и правни основания"

Доставчици на услуги (общо)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи като продажбени и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други компании от група Bosch.

Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме, преди прехвърлянето, или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на т.нар. примерни клаузи с получателя), или изискваме вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел се обърнете към изложенията, направени в раздел Контакти.

Моля, запознайте се с текста в раздел “Контакти”.

Срок на съхранение на личните данни

По принцип ние съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за да предоставим нашите Онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. длъжни сме да пазим документи от типа на договори и фактури за определен период от време поради сроковете на съхранение съгласно данъчното и търговското законо-дателство).

Игри с награди и акции с отстъпки

Ако участвате в някоя от нашите игри с награди или в акция с отстъпки, ние използваме данните ви, за да Ви информираме за спечелена награда и за реклама на нашите продукти, в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласието ви. Повече информация за игрите с награди и акциите с отстъпки ще намерите в съответните условия за участие.

Използване на "бисквитки"

Общи положения

"Бисквитките" представляват малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър, когато се посещава дадена онлайн оферта. В случай, че имате достъп до тази онлайн оферта в друг момент, браузърът ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на крайното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашите онлайн оферти оптимално за вас и ви улеснява да ги използвате.

Деактивиране и изтриване на "бисквитките"

Когато посещавате нашите интернет страници, ще бъдете запитани в изскачаща лента за "бисквитки" (cookie layer pop up), дали желаете да разрешите "бисквитките", които са включени на нашата страница или желаете да ги деактивирате в настройките.

В случай, че решите да блокирате "бисквитките", в браузъра ви се записва една "бисквитка за отказ" (opt out cookie). Тази "бисквитка" служи изключително за целите на активиране на възражението ви. Деактивирането на "бисквитките" може да забрани отделните функции на нашите интернет страници. Моля, обърнете внимание, че поради технически причини, "бисквитка" за отказване може да бъде зададена само за браузъра, който е бил използван за настройването му. В случай че изтриете бисквитки или използвате различен браузър или друго крайно устройство, трябва да се откажете отново.

Настройката на предпочитанието ви не се отнася за "бисквитките", заложени при посещенията ви на интернет сайтове от други доставчици.

Браузърът ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на вашия браузър. Това обаче може да доведе до това отделни функции вече да не бъдат достъпни.

Освен това от следния уеб сайт можете да управлявате и да деактивирате „бисквитките“ на трети страни:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Тъй като ние не оперираме този уебсайт, не носим отговорност и нямаме влияние върху съдържанието и достъпа.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел ще намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Някои "бисквитки" са необходими, за да можем да предоставим сигурно нашите онлайн оферти. Тази категория включва, напр.:

– "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху рекламни банери, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни "бисквитки"

Използваме "бисквитките" и за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").

Рекламни "бисквитки" на трети страни

Ние позволяваме и на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашите онлайн оферти реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

"Бисквитки" при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Използване на мобилни приложения

В допълнение към нашите Онлайн оферти предлагаме мобилни приложения ("Приложения"), които можете да изтеглите на мобилното си устройство. Освен данните, събрани от уебсайтовете, събираме допълнителни лични данни чрез приложенията, които произтичат конкретно от използването на мобилно устройство. Това се случва само когато изрично дадете своето съгласие.

Обработване на данни за вашето местоположение

Нашите оферти също така включват така наречените услуги, базирани на местоположението, чрез които ви предоставяме специални оферти, съобразени с вашето местоположение. За да предложим тази функция на приложение, ние събираме последните три GPS местоположения, доставени от мобилното устройство и вашия IP адрес, при полжение, е сте изразили съгласие за това. Не създаваме профил на движение. Можете да деактивирате тази функция в настройките на съответното приложение или в настройките на операционната система на мобилното си устройство или временно да я поставите на пауза, без да се засяга основната функционалност на приложението.

Уеб анализ

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашите онлайн оферти, за да ги направим по-достъпни, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични "бисквитки" или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

WebTrends

WebTrends се предлага от WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като използвате възможността за отказ на следния линк: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphithe-atre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая за-писва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Приставки за социални мрежи

В нашите онлайн оферти използваме т.нар. социални приставки от различни социални мрежи; те са описани поотделно в този раздел.

Когато използвате приставките, вашият интернет браузър установява директна връзка със сървърите на съответните социални мрежи. По този начин съответният доставчик получава информация, че интернет браузърът ви е осъществил достъп до нашите онлайн оферти, дори ако нямате потребителски профил при този доставчик или в момента не сте влезли в този профил. В този случай лог файловете (включително и IP адресът) се предават директно от вашия интернет браузър до сървър на съответния доставчик и съответно се съхраняват там. Доставчикът или неговият сървър могат да се намират извън ЕС или ЕИП (напр. в САЩ).

Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи. По тази причина не можем да влияем върху обхвата на данните, събирани и съхранявани от тях.

Целта и обхватът на събирането, продължителността на обработването и използването на данните от социалната мрежа, както и вашите права и възможностите за настройка за защита на личните ви данни могат да бъдат намерени в Политиката за за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Ако не желаете доставчиците на социални мрежи да получават и съответно да съхраняват и използват данните ви, не трябва да използвате съответните приставки.

Приставки на Facebook

Facebook се управлява на www.facebook.com от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, и на www.facebook.de от Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Обзор на приставките на Facebook и вида им ще намерите тук: http://developers.facebook.com/plugins; а информация за защитата на личните данни във Facebook тук: http://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

Тези онлайн оферти използват видеоплатформата на YouTube, която се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.

Когато влезете в сайт от нашите онлайн оферти, съдържащ вграден плейър на YouTube, се установява връзка с YouTube, така че видео или аудиофайлът да може да се предава и възпроизвежда. По този начин данните се прехвърлят в YouTube като администратор за данни. Ние не носим отговорност за обработването на тези данни от YouTube.

Допълнителна информация за обхвата и целта на събраните данни, за по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, за вашите права и опциите за поверителност, които можете да изберете, можете да намерите в декларацията за защита на личните данни на YouTube.

Информационен бюлетин

Можете да се регистрирате за информационни бюлетини в рамките на нашите онлайн оферти. За целта използваме т. нар. процедура за двойно включване (Double Opt-In), което означава, че ще ви изпратим бюлетин по имейл, мобилен месинджър (напр. WhatsApp), SMS или съобщение, само след като изрично потвърдите активирането на услугата ни инфобюлетин, като кликнете върху линка в съобщението. Ако по-късно вече не желаете да получавате бюлетини, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на бюлетини по имейл, като кликнете върху връзката, изпратена в имейла с инфобюлетина или в административните настройки на съответната онлайн оферта. Като алтернатива, можете да се свържете с нас чрез координатите, предоставени в раздела "Контакти".

Външни връзки

Нашите онлайн оферти могат да съдържат връзки към страници на трети страни - на доставчици, които не са свързани с нас. След като кликнете върху връзката, нямаме никакво влияние върху събирането, обработването и използването на данните, изпратени от вас, след кликване върху линка към третата страна (като напр. IP адрес или URL на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на трети страни, естествено, е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност и да защитим вашите данни, които се администрират от нас, особено от рисковете от неволно или незаконно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неоторизиран достъп. Нашите мерки за сигурност, в съответствие с технологичния прогрес, непрекъснато се подобряват.

Потребителски права

За да приложите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел "Контакти". При това ви молим да се уверите, че е осигурена недвусмислена идентификация на вашата личност.

Право на информация и достъп:

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните ви данни, обработвани от нас.

Право на корекция и заличаване:

Имате право да получите от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до вас, без неоправдано отлагане. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да поискате от нас допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Това не се отнася за данни, които са необходими за данъчно облагане или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен период на задържане. Ако обаче достъпът до такива данни не се изиска, обработката му е ограничена (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:

Имате право да изискате - доколкото са спазени законовите изисквания - да ограничите обработката на данните си.

Възражение срещу обработката на данни:

Имате право да възразявате срещу обработката на данни от нас по всяко време. Вече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем спазването на законовите изисквания, за да предоставим доказуеми причини за по-нататъшната обработка, които са извън вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Възражение срещу директния маркетинг:

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението ви и използването на данните ви в рамките на текуща кампания.

Възражение срещу обработването на данни въз основа на правното основание за "обоснован интерес":

Освен това имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, ако то е базирано на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим - в съответствие със законовите изисквания - убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над вашите права.

Оттегляне на съгласието:

В случай, че сте се съгласили с обработването на личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Преносимост на данни:

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба пред надзорен орган:

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Такъв е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес:

София 1592

бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

телефон: 02/91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Промени в известието за защита на данните

Ние си запазваме правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно политиката за защита на данните. Поради тази причина моля, спазвайте текущата версия на известието за защита на данните, тъй като то подлежи на промяна.

Контакт

Ако искате да се свържете с нас, моля, намерете ни на адреса, посочен в раздела "Администратор на лични данни".

За да защитите вашите права и за предложения и оплаквания относно обработката на вашите лични данни, както и за оттеглянето на вашето съгласие, ви препоръчваме да се свържете с нашия групов комисар за защита на личните данни:

Г-н

Matthias Goebel

Групов комисар за защита на личните данни

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

или

изпратете имейл на адрес:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com .

В сила от: 01.03.2018